Regulamin Spotkania „Cybersecurity Forum″

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Cena – cena za udział w Spotkaniu zgodnie z §4 Regulaminu,
  2. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w rozumieniu RODO,
  3. Spotkanie stacjonarne– spotkanie organizowane w dniu 19-20 października 2022 r. na zasadach określonych w Regulaminie,
  4. Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w Spotkaniu,
  5. Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Spotkania lub wydarzeń związanych ze Spotkaniem,
  6. Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  7. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
  8. Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna tutaj,
  9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Spotkania, określający prawa i obowiązki Organizatora, Uczestnika i Nabywcy,
  10. Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Spotkaniu,
  11. siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
  12. Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem lub osoba fizyczna zgłoszona przez Nabywcę;
  13. Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Spotkania zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Spotkanie stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Spotkaniu wymaga:

 • sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie z Internetem;
 • zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
 • aktywnego połączenia z Internetem o prędkości umożliwiającej dokonanie zalogowania się do Spotkania. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może wiązać się z opłatami na rzecz dostawcy Internetu, z którego korzysta Uczestnik i zgodnie z zawartą w tym zakresie umową. Nie jest to jednak odpłatność względem Evention i pozostaje poza uregulowaniami niniejszego Regulaminu.

 

3. REJESTRACJA

 1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://cybersecuritygov.pl/rejestracja/
 2. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Usługobiorcą Spotkania w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Uczestnik.
 4. Rozpoczęcie korzystania z usługi Spotkania następuje w momencie pierwszego zalogowania się do Spotkania.
 5. Zakończenie korzystania ze Spotkania odbywa się w momencie zakończenia streamingu wykładów i dyskusji.

 

4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Spotkaniu jest płatny.
 2. Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
 3. Organizator stosuje specjalny rabat w postaci bezpłatnego udziału w Spotkaniu za udzielenie zgód marketingowych.
 4. Szczegółowe warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
 5. Cena obejmuje udział w Spotkaniu, wyżywienie i atrakcje wieczorne.
 6. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed datą Spotkania.
 7. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

 

5. ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU I PRZEBIEG

 1. Spotkanie jest przeznaczone dla osób zawodowo związanych z tematyką Spotkania. W szczególności kierowane jest ono do osób, których charakterystyka została opisana na stronie Spotkania.
 2. Spotkanie nie jest skierowane do Konsumentów.
 3. Program Spotkania dostępny jest pod adresem URL: https://cybersecuritygov.pl/
 4. Spotkanie jest organizowane przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL: https://cybersecuritygov.pl/ i w czasie Spotkania mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne pozostałych Organizatorów lub Partnerów.
 5. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie w terminie zapłaty Ceny (nie dotyczy uczestników określonych w par. 4 pkt 2 i 3).
 6. Zgłoszenia do udziału w Spotkaniu przyjmujemy nie później niż na przeddzień Spotkania lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
 7. Potwierdzeniem udziału w Spotkaniu jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. Brak udziału w Spotkaniu nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.
 8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Spotkaniu Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.
 9. Wpłaty w terminie uważa się za zrealizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury proforma lub najpóźniej w terminie na przeddzień Spotkania, a w przypadku gdy zgłoszenie następuje w terminie na 7 dni przed Spotkaniem gdy płatność następuje maksymalnie na przeddzień Spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.
 10. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Spotkaniu. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 7 dni przed Spotkaniem w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w Spotkaniu zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Spotkaniu w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Spotkania oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Nabywcy lub osób trzecich.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Uczestnika ze Spotkania w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 15. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub prawa, Organizator ma prawo zawiesić możliwość korzystania ze Spotkania lub podjąć działania wyjaśniające mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Spotkania Uczestnikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie jakiekolwiek postanowienia Regulaminu. Oznacza to brak uczestnictwa Uczestnika Spotkania z winy tego Uczestnika i w tym zakresie Uczestnikowi ani Nabywcy nie przysługuje zwrot Ceny.
 16. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonego Spotkania, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 17. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Spotkania.
 18. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.
 19. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Spotkania. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanego Spotkania.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  2. zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.
 2. Dane osobowe Uczestników Spotkania online: imię i nazwisko, nazwa Nabywcy mogą być ujawniane innym Uczestnikom.
 3. Podczas trwania Spotkania połączenie jest zabezpieczone protokołem SSL.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
  2. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
  3. brak spełniania warunków przez Uczestnika do uczestnictwa w spotkaniu
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Spotkania przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
 2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Spotkaniu.
 3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Spotkania.

 

8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

 

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł i program Spotkania, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Spotkania jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów Spotkania lub/i nagrywanie Spotkania, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Spotkania.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Spotkanie lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Spotkania, a także do jego odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Spotkania, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 9. Organizator nie przewiduje udziału w Spotkaniu dla Konsumentów i zgodnie z zasadami uczestnictwa, w tym §4 ust.2 Uczestnik nie jest uważany za Konsumenta.

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.