Współorganizatorem spotkania jest NASK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Użytkowniku,
ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych chcemy przekazać Ci informację o tym, w jaki sposób EVENTION sp. z o.o., przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z Ci przysługują.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest spółka EVENTION sp. z o. o. (dalej „My”, albo „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Jeśli masz pytania związane z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy, możesz kierować je na adres mailowy Spółki: rodo@evention.pl.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu z nami, na przykład poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Spółki albo telefonicznie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do:

 • umożliwienia odpowiedzi na Twoje pytania, które kierujesz do nas poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Spółki, w tym w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług;
 • świadczenia Ci usługi drogą elektroniczną tj. usługi newslettera - kontaktowania się z Tobą i informowania Cię o wydarzeniach, które organizujemy sami albo we współpracy z innymi podmiotami, w tym konferencjach lub warsztatach, jak też o naszych produktach takich jak publikacje i raporty;
 • informowania Cię o wydarzeniach, w których realizacji pomagamy naszym partnerom i klientom;
 • w celach rekrutacji do pracy w Spółce.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • obsługa Twoich pytań przekazywanych przez formularz kontaktowy;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • kontaktowanie się z Tobą w sprawie przedstawienia Ci oferty handlowej naszych klientów lub partnerów dotyczącej udziału w konferencjach organizowanych przez te podmioty;
 • dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli udzielisz Spółce zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie w taki sposób, jak jej udzieliłeś. Dane przetwarzane przez nas na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej odwołania.

Czy musisz podać Spółce swoje dane osobowe?
Spółka wymaga podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc się z Tobą kontaktować tym samym odpowiadać na Twoje zapytania albo świadczyć Ci usługę newslettera. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą, a w konsekwencji nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania oraz nie będziesz mógł otrzymywać naszego newslettera i być informowany o naszych działaniach marketingowych oraz o naszej ofercie handlowej.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Umożliwiamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu naszych usług. Jeśli udzielisz Spółce zgody, będziemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom, z którymi współpracujemy. Jeżeli będzie to zgodne z prawem, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane osobowe?
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tak długo jak jesteś aktywny zawodowo jako menager IT lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania oraz przez czas, przez których możliwe jest dochodzenie roszczeń z tego tytułu.
Przechowujemy Twoje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 3 lat.
W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Spółka przekazuje Twoje dane?
Jeżeli udzielisz Spółce zgody, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do naszych partnerów z USA. Bez Twojej zgody nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

Czy Spółka profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.